Informatieavond NRD - februari 2018

28-02-2018
927 keer bekeken

Ruim 90 belangstellenden kregen op 27 februari jl. in dorpshuis De Schakel meer informatie over de procedure en de inhoud van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de Dijkversterking Wolferen – Sprok. Deze ligt ter inzage van 22 februari tot en met 21 maart 2018 (zie hieronder).

De presentatie van deze avond vind je hier. 

Het waterschap stelt voor de dijkversterking Wolferen - Sprokeen projectplan Waterwet op. Hierin staat hoe deze wordt uitgevoerd. Voorafgaand hieraan stelt het waterschap een Milieueffectrapport (MER) op. Het MER brengt de milieueffecten van het project in beeld, zoals op het gebied van gebruikswaarde, natuur, landschap, bodem, cultuurhistorie, veiligheid, etc. Door middel van het MER krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste stap van de procedure voor de milieueffectrapportage. In de notitie staat wat we in het MER onderzoeken en hoe dit gebeurt. Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de m.e.r.- procedure en brengen daarom advies uit aan het waterschap over reikwijdte en detailniveau.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen