Projectinformatie

Dijkversterking Wolferen Sprok is een omvangrijk project dat een zorgvuldige en transparante aanpak vraagt. Het project doorloopt drie fasen: Verkenning, Planuitwerking en Uitvoering. Op dit moment zijn we bezig met de laatste fase, de uitvoering. 

In de Verkenningsfase is de exacte dijkversterkingsopgave vastgesteld, zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar bijvoorbeeld natuur, cultuurhistorie en de bodem, zijn oplossingen richtingen voor de te versterken dijk onderzocht en bepaald welke oplossing de voorkeur heeft: het Voorkeursalternatief (VKA).

Het VKA is in de Planuitwerkingsfase uitgewerkt tot een Projectplan en heeft ter inzage gelegen. De uitvoeringsfase is in 2021 gestart.

Planning en fasering

De planning
Verkenning 2016

Start project
Uitvoering grondonderzoek

2017 Uitvoeren inventariserende onderzoeken (natuur, bodem, cultuurhistorie, etc.)
Opstellen Ruimtelijk kwaliteitskader
Bepalen Kansrijke alternatieven
 
2018 - 2019

Uitwerken en  beoordelen kansrijke alternatieven
Voorkeursalternatief vastgesteld

Planuitwerking 2019 Dijkateliers
 
2020-2021

Opstellen Projectplan Waterwet, Milieueffectrapportage en vergunningsaanvragen


Inspraak en vaststellen Projectplan Waterwet

Realisatie (uitvoering)  2021-2024 Uitvoering dijkversterking

 

Ontwerpteam De Betuwse Waard

Waterschap Rivierenland heeft destijds voor een zogenaamd ontwerpteam gekozen. Dit team bestaat uit de aannemerscombinatie van Ploegam B.V., GMB Civiel B.V. en Dura Vermeer Infra Landelijke projecten B.V. en met ingenieursbureau Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. Het waterschap maakt ook deel uit van het ontwerpteam dat zich De Betuwse Waard noemt.

De uitvoeringskennis van de aannemerscombinatie, heeft geresulteerd in een slim en maakbaar ontwerp en een versnelling ten opzichte van een traditionele aanpak.

Ingenieursbureau Witteveen+Bos is verantwoordelijk geweest voor de planproducten en juridische procedures en de kennisoverdracht vanuit de verkenningsfase.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

In het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken Rijkswaterstaat en alle waterschappen samen aan de waterveiligheid van Nederland. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 2.000 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het Deltaprogramma,  trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit. Bekijk de video

Voor meer informatie over het HWBP: www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl.

 

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen