Projectinformatie

Dijkversterking Wolferen Sprok is een omvangrijk project dat een zorgvuldige en transparante aanpak vraagt. Daarom doorloopt dit project drie fasen: Verkenning, Planuitwerking en Uitvoering. 

In de Verkenningsfase is de exacte dijkversterkingsopgave vastgesteld, zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar bijvoorbeeld natuur, cultuurhistorie en de bodem, zijn oplossingenrichtingen voor de te versterken dijk onderzocht en wordt bepaald welke oplossing de voorkeur heeft. Dat noemen we het Voorkeursalternatief (VKA).

Het VKA wordt in de Planuitwerkingsfase uitgewerkt tot een Projectplan en zal ter inzage worden gelegd. Daarna start de laatste fase, de Realisatiefase. Dit leidt er toe dat de dijk daadwerkelijk wordt versterkt en aan de gestelde veiligheidsnorm voldoet.

Planning en fasering

De planning stap voor stap
Verkenning 2016

Start project
Uitvoering grondonderzoek

2017 Uitvoeren inventariserende onderzoeken (natuur, bodem, cultuurhistorie, etc.)
Opstellen Ruimtelijk kwaliteitskader
Bepalen Kansrijke alternatieven
 
2018 - 2019

Uitwerken en  beoordelen kansrijke alternatieven
Voorkeursalternatief vastgesteld

Planuitwerking 2019 Dijkateliers
 
2020-2021

Opstellen Projectplan Waterwet, Milieueffectrapportage en vergunningsaanvragen


Inspraak en vaststellen Projectplan Waterwet

Realisatie (uitvoering)  2021-2026 Uitvoering dijkversterking

 

Ontwerpteam De Betuwse Waard

Waterschap Rivierenland heeft voor deze dijkversterking voor een zogenaamd ontwerpteam gekozen. Dit team bestaat uit de aannemerscombinatie van Ploegam B.V., GMB Civiel B.V. en Dura Vermeer Infra Landelijke projecten B.V. en met ingenieursbureau Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.. Het waterschap maakt ook deel uit van het ontwerpteam dat zich De Betuwse Waard noemt.

De uitvoeringskennis van de aannemerscombinatie, zal resulteren in een slim en maakbaar ontwerp en een versnelling ten opzichte van een traditionele aanpak.

Ingenieursbureau Witteveen+Bos is verantwoordelijk voor de planproducten en juridische procedures en zorgt ervoor dat borgt de kennisoverdracht uit de verkenningsfase van het project. Daar waren zij namelijk ook al bij betrokken.

In het ontwerpteam kunnen meekoppelkansen beter benut worden. Deze kansen zijn in de vorige fase verkend en koppelen een hoogwaterveiligheidsmaatregel aan ruimtelijke kwaliteit en aan versterking van de leefbaarheid van een gebied.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

In het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken Rijkswaterstaat en alle waterschappen samen aan de waterveiligheid van Nederland. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1500 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het Deltaprogramma,  trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit. Bekijk de video

Voor meer informatie over het HWBP: www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl.

Wie beslist er?

In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt tot het detailniveau dat nodig is voor de formele besluitvorming en de vergunningen. Dit is onder andere beschreven in het projectplan WaterWet. Het Projectplan Waterwet opgesteld moet uiteindelijk goedgekeurd worden door de Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland. Echter zullen zij alleen het Projectplan Waterwet in behandeling nemen na besluitvorming van het College van Dijkgraaf en Heemraden (Waterschap Rivierenland).  

Voordat het Projectplan Waterwet zo ver is dat het bij het College van Dijkgraaf en Heemraden ligt, kijken veel andere partijen er eerst naar. Naast de formele ter inzage legging van het Projectplan Waterwet komen er informatieavonden voor de bewoners in het projectgebied. Direct aanwonenden en belanghebbenden betrekken we via dijkateliers,  waarbij we input vanuit de bewoners meenemen in het ontwerpproces. 

Naast de informatiebijeenkomsten en de dijkateliers zijn er nog vier andere georganiseerde groepen: 

  • Externe Klankbord Groep (EKBG)
  • Ambtelijke Werkgroep Bevoegde Gezagen (AWBG)
  • Ambtelijke Begeleidingsgroep (ABG)
  • Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG)

In de Externe Klankbord Groep zitten bewoners uit het gebied. We vragen hen om mee te denken in de formele stappen die genomen moeten worden in het proces om te komen tot het Projectplan WaterWet en de vaststelling daarvan. Elk EKBG-lid vertegenwoordigt een duidelijke achterban van bewoners en belangen en delen de informatie uit de EKBG met hen. Wil je meer weten over de EKBG? Of heb je interesse om lid te worden van de EKBG? Laat het ons weten!

In de Ambtelijke Werkgroep Bevoegde Gezagen zitten ambtenaren van overheden die te maken hebben met de dijkversterking. Deze groep overlegt hoe vergunningen aangevraagd moeten worden, zodat dit in één keer mee kan in het Projectplan Waterwet. 

De Ambtelijke Begeleidingsgroep bestaat uit ambtenaren van de overheden die ook met de dijkversterking te maken hebben. Zij zijn op beleidsniveau betrokken bij de dijkversterking en informeren hun bestuurders over de voortgang van dit project. 

In de Bestuurlijke Begeleidingsgroep zitten de bestuurders van de overheden die te maken hebben met de dijkversterking. De bestuurders adviseren elkaar over de te nemen besluiten en adviseren het College van Dijkgraaf en Heemraden en uiteindelijk Gedeputeerde Staten. 

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen