Hoe verder met de zienswijzen op het projectplan Waterwet

11-02-2021
326 keer bekeken

Het projectplan Waterwet over het nieuwe dijkontwerp heeft van 2 oktober tot en met 13 november 2020 ter inzage gelegen. Iedereen kon hier formeel op reageren door een zienswijze in te dienen. We ontvingen 35 zienswijzen. In het diagram de thema's waarover de zienswijzen gaan.

Hoe nu verder?

Zienswijzen op de ontwerpbesluiten oor de dijkversterking kunnen leiden tot aanpassing van het definitieve plan. Daarom volgen we een zorgvuldig proces voor de beantwoording:

  1. Alle indieners van een zienswijze hebben inmiddels een ontvangstbevestig ontvangen.
  2. Momenteel beoordelen we de zienswijzen en maken een concept antwoord die we verwerken in de zogenaamde Nota van Antwoord. Hierin staan overigens geen namen en adressen van de indieners. 
  3. Het Algemeen Bestuur van het waterschap stelt het definitieve projectplan Waterwet vast inclusief de Nota van Antwoord. Dit is op 23 april 2021.
  4. Daarna ontvangen alle indieners van de zienswijzen een brief van de provincie Gelderland met daarin de individuele beantwoording van de ingebrachte punten.
  5. De provincie neemt een goedkeuringsbesluit. Dit is naar verwachting in juli 2021.
  6. Daarna ligt het projectplan Waterwet en alle bijbehorende stukken weer zes weken ter inzage. Deze terinzagelegging is bedoeld voor iedereen die vindt dat de beantwoording van de zienswijze niet afdoende is en kan dan een beroep instellen.
  7. Hierna zijn alle stukken onherroepelijk en kan de uitvoering starten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen