Ter inzage december 21

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben op 25 mei 2021 het projectplan Waterwet voor dijkversterking Wolferen-Sprok goedgekeurd. 

Vanwege aanpassingen in de uitvoering en planning van het project, heeft het waterschap verzocht om wijziging van de Wet natuurbescherming (Wnb)-vergunning. Deze wijziging betreft de periode waarin wordt gewerkt en de omvang van het werkgebied. 
Van 5 oktober 2021 t/m 15 november 2021 lag het ontwerpbesluit hiervoor ter inzage. Daar zijn geen zienswijzen op ontvangen. Gedeputeerde Staten stelden op 7 december 2021 het definitieve wijzigingsbesluit vast. Dit besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Stukken inzien

Klik hier om het wijzigingsbesluit van de Wnb-vergunning en de bijbehorende stukken digitaal in te zien

De geprinte stukken zijn tijdens kantooruren in  te zien in het Huis der Provincie, Markt 11, Arnhem.

 

Indienen beroep 

Tegen het wijzigingsbesluit van de Wnb-vergunning kan alsnog beroep worden ingesteld door belanghebbenden. De beroepstermijn loopt van 14 december 2021 tot en met 24 januari 2022.

Omschrijf in uw beroepschrift waar het beroep op gericht is en de redenen waarom u zich niet met het besluit kan verenigen. En vermeld daarbij procedurenummer 202104184/1/R1

Stuur uw beroep per post naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,  Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

 

Vragen

Voor vragen over het wijzigingsbesluit en/of de procedure kunt u terecht bij de heer M.A.J. Martens (026 359 99 99) van de provincie Gelderland.

Goedkeuringsbesluit

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben op 25 mei 2021 het projectplan Dijkversterking Wolferen-Sprok goedgekeurd. Dit goedkeuringsbesluit heeft ter inzage gelegen van 7 juni 2021 tot en met 19 juli 2021. 
U kunt alle definitieve besluiten hier inzien en downloaden

 

 

 

 

Ontwerpbesluiten 2020

Wilt u de ontwerpbesluiten met bijlagen die vanaf 2 oktober 2020 zes weken ter inzage lagen nog een keer inzien? Klik hier.

 

 

 

Contact

Heeft u vragen over het werk? Bel met de omgevingstelefoon 0651469206 of stuur een mail naar Info@dv-wos.nl. Voor overige vragen stuur een mail naar M.SecretariaatWoS@wsrl.nl.

 

 

 

 

Cookie-instellingen